พ.ศ. 2488 - 2495

ยุคที่ 1 ยุคอาคารสงเคราะห์เมื่อแรกสร้าง และแรกเริ่มวางผังเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คลื่นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เกิดขึ้นและส่งผลกระทบไปทั่วโลกและประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนทำให้การค้าของไทยขยายตัว สามารถส่งออกสินค้าที่เป็นยุทธปัจจัยได้ อย่างเช่น ข้าว ยาง ดีบุกปละผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดการเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจในยุคนั้น อีกทั้งสหรัฐอเมริกายังต้องการให้ไทยมีนโยบายเศรษฐกิจแบบเปิด และอนุญาตให้ทุนของเอกชนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงรับแขกเมือง ลอร์ด เมาน์แบตเตน ตัวแทนของสหราชอาณาจักรอังกฤษ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง

ด้วยระบบทุนนิยมที่สร้างโฉมหน้าใหม่ของระบบเศรษฐกิจไทย อัตราการเพิ่มของประชากรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การโยกย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมืองมากเป็นประวัติการณ์ เมืองยิ่งเติบโตขึ้นและสอดรับกับความต้องการการจับจองพื้นที่พักอาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางก็ยิ่งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีความต้องการพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ภาคเอกชนหรือนายทุนที่มีกำลังในการซื้อที่ดินและนำมาปล่อยเช่ากับประชาชนในราคาที่สูง ทำให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติการเช่าที่นา พ.ศ. 2493

พื้นที่ในการทำเกษตรกรรมในยุดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้ ยังผลให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมือง การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา ผู้พิการ และบรรเทาภาวะความขาดแคลนที่พักอาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยตามแหล่งเสื่อมโทรมต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการออกแบบผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นดำเนินการในการวางผังเมืองต่างจากในอดีตที่เป็นไปตามกรณีเฉพาะพระราชบัญญัติและพระราชกำหนด เปลี่ยนมาประกาศใช้พระราชบัญญัติผังเมืองจริงจัง เพื่อสร้างเมืองใหม่ ในปี พ.ศ. 2495

รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สนับสนุนงบประมาณลงทุนสร้างอาคารสงเคราะห์ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เช่าพักอาศัยและเช่าซื้อหลายโครงการ พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมให้ราษฎรได้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่พักอาศัยของตนเองตามกำลังทรัพย์และความสามารถของตน โดยมีกองอาคารสงเคราะห์ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบหลัก

โครงการเคหะสถานสงเคราะห์แห